Yonatan Shalom Avishaul

Visit my Studio:

Kibbutz Kfar Etzion

Israel

Tel : + 972-50-7312214

Email : yonatanshalom@yahoo.com

©2018 by Yonatan Shalom Avishaul. 

  • "Continuation"

    Water Jug

    Silver 925/Black Oak 

    H25/W9/L18 (cm)

    2017/תשע"ז