Yonatan Shalom Avishaul

Visit my Studio:

Kibbutz Kfar Etzion

Israel

Tel : + 972-50-7312214

Email : yonatanshalom@yahoo.com

©2018 by Yonatan Shalom Avishaul. 

  • "Aneni bamerchav..." 2

    Centerpiece

    Silver 925/American Walnut, Maple

    H16/W36/L40 (cm)

    2015/תשע"ו