"Ezer C'eneged" ("Growth as against")
 • "Ezer C'eneged" ("Growth as against")

  Bowls

  Brass

  H10/D12(cm)  

  2018/תשע"ח

  Yonatan Shalom Avishaul

  Visit my Studio:

  Kibbutz Kfar Etzion

  Israel

  Tel : + 972-50-7312214

  Email : yonatanshalom@yahoo.com

  ©2018 by Yonatan Shalom Avishaul.