"Shabbat"

"Shabbat"

Candlesticks Tray

Silver 925/Vengai/Glass

W30/L40 (cm)

תשע"ה/2015

Sold to private collection

Yonatan Shalom Avishaul

Visit my Studio:

Kibbutz Kfar Etzion

Israel

Tel : + 972-50-7312214

Email : yonatanshalom@yahoo.com

©2018 by Yonatan Shalom Avishaul.