"Remember and Observe"

"Remember and Observe"

Candlesticks

Silver 925

H40/W15 (cm)

2015/תשע"ה
 

Yonatan Shalom Avishaul

Visit my Studio:

Kibbutz Kfar Etzion

Israel

Tel : + 972-50-7312214

Email : yonatanshalom@yahoo.com

©2018 by Yonatan Shalom Avishaul.