"Shalom" 2

"Shalom" 2

Teapot

Silver 925/Ipe, Black Oak

H20/W9/L21 (cm)

2017/ תשע"ז                              

Yonatan Shalom Avishaul

Visit my Studio:

Kibbutz Kfar Etzion

Israel

Tel : + 972-50-7312214

Email : yonatanshalom@yahoo.com

©2018 by Yonatan Shalom Avishaul.