"Holland"

"Holland"

Water Jug

Silver 925

H22/D12 (cm)

תשע"ו/2016

Yonatan Shalom Avishaul

Visit my Studio:

Kibbutz Kfar Etzion

Israel

Tel : + 972-50-7312214

Email : yonatanshalom@yahoo.com

©2018 by Yonatan Shalom Avishaul.