Yonatan Shalom Avishaul

Visit my Studio:

Kibbutz Kfar Etzion

Israel

Tel : + 972-50-7312214

Email : yonatanshalom@yahoo.com

©2018 by Yonatan Shalom Avishaul. 

  • "Shalom"

    Teapot

    Silver 925/Black Oak

    H20/W9/L21 (cm)

    2017/תשע"ז