"Shalom"
 • "Shalom"

  Teapot

  Silver 925/Black Oak

  H20/W9/L21 (cm)

  2017/תשע"ז

  Yonatan Shalom Avishaul

  Visit my Studio:

  Kibbutz Kfar Etzion

  Israel

  Tel : + 972-50-7312214

  Email : yonatanshalom@yahoo.com

  ©2018 by Yonatan Shalom Avishaul.