"Clarity" 2
 • "Clarity" 2

  Hand Washer (Netilat Yadaym)

  Brass/Patinated brass

  H10/D19 (cm)

  2020/תשפ"א

  Yonatan Shalom Avishaul

  Visit my Studio:

  Kibbutz Kfar Etzion

  Israel

  Tel : + 972-50-7312214

  Email : yonatanshalom@yahoo.com

  ©2018 by Yonatan Shalom Avishaul.