Yonatan Shalom Avishaul

Visit my Studio:

Kibbutz Kfar Etzion

Israel

Tel : + 972-50-7312214

Email : yonatanshalom@yahoo.com

©2018 by Yonatan Shalom Avishaul. 

  • "Asymmetric"

    Kiddush/Festive Cup

    Silver 925/Vengai/Garnet Stones

    Cup- H7.5/D6.5, Plate- D12 (cm)

    תש"ע/2010